?

Log in

No account? Create an account

Polish Translation Team's Journal

History

8th May 2002

12:01am: uzna³am, ¿e jeœli coœ jest typo powinieneœ/powinnaœ, to zostanê przy formie mêskiej zamiast pisaæ za du¿o dziwnych nawiasów i tak dalej.

aha, jeœli robisz odwo³anie do FAQ, to pisz Czêsto Zadawane Pytania, ok? ju¿ tak dla ujednolicenia... nie wszyscy polacy wiedz¹ co to jest FAQ... ja te¿ kiedyœ nie wiedzia³am ;)

((kurcze, przyda³o by siê u³adniæ to community, ale mi siê nie chce...))
Current Mood: working
Powered by LiveJournal.com